top of page

Dohoda o prístupe do Komunity

Vitajte v Online Komunite združenia Santikaram Association Slovakia!

 

Online Komunita združenia Santiakram Association Slovakia (ďalej "Komunita") je prezentovaná za účelom prepojenia členov združenia Santiakram Association Slovakia (ďalej "Združenie"), zdieľania informácií a vytvárania fóra typu peer-to-peer na diskusiu o problémoch týkajúcich sa združenia, odborných spoločností a iných neziskových organizácií.

Pripojením sa ku Komunite súhlasíte s tým, že ste si prečítali a budete dodržiavať pravidlá a podmienky uvedené nižšie v tejto dohode o prístupe ku Komunite. Súhlasíte tiež s tým, že si diskusie a zdieľané súbory a obsah vyhradíte tak, aby boli najvhodnejšie pre dané médium. Komunita je skvelým prostriedkom, pomocou ktorého môžete požiadať o radu svojich kolegov, využiť ich skúsenosti a zúčastniť sa prebiehajúcej konverzácie. Otázky by ste mali smerovať na naše oddelenie služieb pre členov prostredníctvom formulára Kontaktujte nás na domovskej stránke.

Táto dohoda o prístupe ku Komunite upravuje vašu účasť v Komunite a jej používanie. Pravidlá a podmienky uvedené nižšie v tejto dohode o prístupe ku Komunite (ďalej "Pravidlá") sa vzťahujú na všetkých členov komunity (účastníkov, vás alebo používateľov) a predstavujú záväznú právnu dohodu medzi vami, Združením a jeho zástupcami a poverenými osobami.

Venujte prosím chvíľku oboznámeniu sa s týmito dôležitými Pravidlami. Ak máte otázky, kontaktujte oddelenie služieb pre členov. Aby sme zachovali atmosféru, ktorá podporuje občiansky a konštruktívny dialóg, vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo ukončiť účasť v Komunite každému, kto poruší tieto pravidlá.

Pravidlá Komunity

Účastníci komunity musia dodržiavať nasledujúce pravidlá:

 1. Združenie sprístupnilo Komunitu účastníkom s cieľom poskytnúť fórum na diskusiu o otázkach dôležitých pre odborníkov zapojených do združenia, odborných spoločností a iných neziskových organizácií.

 2. Združenie sprístupňuje Komunitu účastníkom len na vzdelávacie a informačné účely. Združenie sa nezaväzuje poskytovať rady. Účastníci Komunity sa musia spoliehať výlučne na svoj vlastný úsudok v súvislosti so všetkými diskutovanými otázkami. Združenie neschvaľuje žiadne konkrétne postupy, ktoré môžu byť uvedené v Komunite. Združenie neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa skúseností, kvalifikácií alebo informácií poskytnutých účastníkmi Komunity alebo inak poskytnutých prostredníctvom Komunity.

 3. Informácie zverejnené v Komunite sa nebudú považovať za dôverné, a preto by nemali prezrádzať žiadne dôverné, vlastnícke alebo citlivé obchodné alebo iné informácie. V skutočnosti, keďže akékoľvek informácie uverejnené v Komunite možno sťahovať, reprodukovať a šíriť bez vedomia používateľa (používateľov), používatelia musia byť pri uverejňovaní alebo odosielaní takýchto informácií mimoriadne opatrní. 

 4. Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že (i) nebudú mať žiadne autorské ani iné vlastnícke práva k informáciám, ktoré oni (alebo iní) uverejnia v Komunite; (ii) konkrétne sa vzdajú akýchkoľvek takýchto vlastníckych práv; a (iii) týmto udeľujú všetkým používateľom licenciu na používanie (vrátane práva na zverejnenie) všetkých informácií, ktoré uverejnia v Komunite.

 5. Používatelia majú zakázané používať Komunitu na komunikáciu o cenách alebo podmienkach služieb, na výmenu informácií o riadení praxe alebo akýchkoľvek iných vlastníckych informácií alebo na inú komunikáciu spôsobom, ktorý môže porušovať štátne zákony.

 6. Na diskusné témy sa nemožno spoliehať ako na špecifické rady a takéto odpovede nie sú zamýšľané ako praktické usmernenia alebo rady. 

 7. Používatelia by mali pri správach, ktoré posielajú na Komunitu, uplatňovať zdravý rozum aj zdvorilosť a nesmú Komunitu využívať na prenos hanlivej, obscénnej a inak urážlivej komunikácie.   

 8. Používatelia nesmú uverejňovať ani distribuovať súbory, články alebo iné informácie, na ktoré sa vzťahujú ochranné známky, autorské práva alebo iné vlastnícke práva, s výnimkou výslovného súhlasu vlastníka práv.

 9. Používateľom je zakázané uverejňovanie obchodných oznámení alebo akcií, inzercie, predaj tovaru alebo služieb.

 10. Používatelia musia rešpektovať bezpečnosť Komunity a nesmú sa pokúšať získať prístup alebo poskytnúť prístup do súkromných oblastí Združenia alebo Komunity.

 11. Používatelia majú zakázané používať Komunitu na akýkoľvek účel, ktorý môže byť nezákonný. Napríklad Komunita sa nesmie použiť na vyžiadanie alebo šírenie informácií, ktoré súvisia s nelegálnymi drogami, pornografiou, hazardom, šírením počítačových vírusov, porušovaním softvéru, obchodovaním s nimi alebo s nimi súvisia. v kódoch kreditných kariet, určovaní cien, nezákonných bojkotoch alebo iných trestných činoch.

 12. Komunita sa nesmie používať spôsobom, ktorý porušuje platné štátne alebo občianske zákony, stanovy Združenia alebo akékoľvek iné zásady, postupy, pravidlá alebo predpisy Združenia.

 13. Združenie zamietne prístup do Komunity každému jednotlivcovi, ktorý nesúhlasil s podmienkami týchto pravidiel, a vyhradzuje si právo podľa vlastného uváženia (i) odstrániť akékoľvek príspevky alebo iný obsah, ktorý nie je v súlade s týmito pravidlami alebo inak nie je v najlepšom záujme Združenia; a (ii) pozastaviť alebo ukončiť prístup do Komunity a za porušenie týchto pravidiel alebo za iné konanie v rozpore so záujmami Združenia.

 

Vylúčenie zodpovednosti

Názory vyjadrené v Komunite sú názormi jednotlivých prispievateľov. Nepredstavujú a nemali by sa vykladať tak, že zastupujú názory Združenia. Združenie neposkytuje žiadnu záruku, garanciu ani vyhlásenie týkajúce sa presnosti alebo dostatočnosti informácií uverejnených v Komunite, či už zverejnených Združením alebo akoukoľvek treťou stranou, a Združenie nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie alebo zneužitie takýchto informácií na akýkoľvek účel. Združenie sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za uchovávanie kópií akýchkoľvek informácií zverejnených v komunite alebo za zabezpečenie vymazania takýchto informácií. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, združenie neschvaľuje, neodporúča ani necertifikuje žiadne informácie, rady, usmernenia, produkty, procesy, služby alebo organizácie prezentované alebo spomenuté v Komunite, a informácie od Komunity by sa v žiadnom prípade nemali uvádzať tak, aby naznačovali takéto schválenie alebo podporovanie. V KAŽDOM PRÍPADE SI ZDRUŽENIE PONECHÁVA PRÁVO MONITOROVAŤ ZVEREJNENÉ INFORMÁCIE A ODSTRAŇOVAŤ SPRÁVY ALEBO MATERIÁLY, O KTORÝCH VERÍ, ŽE NIE SÚ V SÚLADE S TÝMITO PODMIENKAMI.

Vzdanie sa

Pravidlá zahŕňajú právne záväzné uvoľnenie, vzdanie sa, absolutórium a záväzok nežalovať (ďalej Vzdanie sa), ktoré ste dobrovoľne uzavreli vo svojom mene a v mene vašich dedičov, vykonávateľov, správcov, právnych zástupcov a postupníkov (ďalej Vzdávateľ alebo vy) so Združením.

Ako Vzdávateľ plne uznávate, že Združenie nevyžaduje, aby ste sa zúčastňovali alebo využívali Komunitu. S informovaným súhlasom a za prijatú cennú protihodnotu, vrátane prístupu do Komunity, ako Vzdávateľ súhlasíte s tým, že prevezmete na seba všetky riziká a zodpovednosti akýmkoľvek spôsobom vyplývajúce z alebo spojené s Komunitou a akýmikoľvek materiálmi, informáciami, usmerneniami alebo radami obsiahnutými alebo zverejnenými v Komunite alebo v nej a uvoľníte Združenie a jeho pridružené spoločnosti, členov, výbory, predstavenstvo, úradníkov, riaditeľov, právnych zástupcov, zamestnancov, agentov, správcov, poverených a zmluvných partnerov (ďalej Uvoľnení), z akýchkoľvek nárokov, požiadaviek, súdnych sporov, rozsudkov, škôd, žalôb a záväzkov akéhokoľvek mena a povahy, kedykoľvek sa vyskytnú, či už známe alebo neznáme, podmienené alebo pevné, zo zákona alebo na základe spravodlivosti, ktoré môžete utrpieť kedykoľvek v súvislosti s Komunitou, vašimi činmi alebo opomenutiami alebo informáciami, ktoré odošlete v súvislosti s vašou účasťou na používaní Komunity, a materiály, informácie, usmernenia alebo rady obsiahnuté v Komunite, vrátane akéhokoľvek zranenia alebo ujmy spôsobenej iným (ďalej Záväzky) a súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a chrániť Uvoľnených pred a proti všetkým Záväzkom.

Ako Vzdávateľ uznávate, že toto Vzdanie sa znamená, že sa okrem iného vzdávate všetkých práv žalovať Uvoľnených za zranenia, škody alebo straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Rozumiete tiež, že toto vyhlásenie zaväzuje vašich dedičov, vykonávateľov, správcov, zákonných zástupcov a postupníkov, ako aj vás.

Voľba práva

Tieto Pravidlá sa budú vo všetkých ohľadoch riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej Únie, s výnimkou ustanovení o voľbe práva alebo kolíznych normách. Používatelia okrem toho súhlasia s tým, že budú podliehať výlučnej osobnej jurisdikcii okresných súdov, štátnych súdov, Ústavného súdu SR alebo Európskeho Súdneho Dvoru podľa toho, ktorý súd má jurisdikciu, a zriekajú sa akýchkoľvek námietok týkajúcich sa jurisdikcie, miesta konania alebo nepohodlného fóra voči takémuto súdu v prípade akéhokoľvek sporu medzi zúčastnenými stranami.

Zmeny a doplnenia

Združenie si vyhradzuje právo upraviť alebo zmeniť podmienky týchto Pravidiel, ako to z času na čas určí v najlepšom záujme združenia, za predpokladu, že všetci používatelia Komunity budú pred akoukoľvek takouto zmenou upozornení. Používanie Komunity predstavuje trvalý súhlas používateľa s tým, že bude viazaný týmito Pravidlami v znení neskorších predpisov.

Prijatie pravidiel

Pripojením sa ku Komunite (i) vyhlasujete a zaručujete, že ste si prečítali tieto Pravidlá, vrátane, bez obmedzenia, podmienok Vzdania sa uvedených vyššie; (ii) plne ste porozumeli podmienkam týchto Pravidiel (vrátane, bez obmedzenia, tu zahrnutého Vzdania sa) a potvrdzujete, že ste mali možnosť si tieto Pravidlá (vrátane, bez obmedzenia, podmienok Vzdania sa) prečítať s právnikom podľa svojho výberu, ak si to želáte; a (iii) súhlasíte s tým, že budete právne viazaní podmienkami týchto Pravidiel. 

bottom of page